Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non TT xã Trà Đa

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnttxatrada@edu.viettel.vn